Elżbieta Wojtera

Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Nowej Wsi
ogłasza nabór na rok szkolny 2020/2021 do szkół dla dorosłych*:

Podstawa prawna:
Na rok szkolny 2019/2020 rekrutacja do szkół policealnych dla dorosłych i liceum ogólnokształcącego dla dorosłych będzie prowadzona na podstawie przepisów ustawy z dnia Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo Oświatowe( Dz. U. z 2017r. poz. 59), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737) oraz Zarządzenie nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Lp

Typ szkoły

Cykl nauki (w latach)

podbudowa

Forma kształcenia

Zawód

1.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

3

Po gimnazjum

Uwaga - możliwość rozpoczęcia nauki od drugiego roku dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych /BRANŻOWYCH

zaoczna**

------------

2.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

4

 

zaoczna**

------------

3.

Szkoła Policealna dla Dorosłych

1

Ukończona szkoła średnia,

/nie jest wymagana matura /

zaoczna**

florysta

opiekun medyczny

2

Ukończona szkoła średnia,

/nie jest wymagana matura/

zaoczna**

technik administracji

opiekun osoby starszej

 

* Do szkół dla dorosłych mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli 18 lat lub ukończą 18 lat w roku kalendarzowym, w którym podejmują naukę, za wyjątkiem przypadków, w których do szkoły dla dorosłych można przyjąć osoby, które nie ukończyły 18 lat.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 13 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w których osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy

Formy kształcenia w szkołach dla dorosłych:
forma zaoczna - zajęcia odbywają się co dwa tygodnie (sobota 8.45 – 16.55, niedziela 8.45 –16.55).

 

 Masz zawód… masz szansę na pracę